पोलीस कल्याण

Police Welfare Eduction Socaity, Gadchiroli

Police Welfare Eduction Socaity, Gadchiroli- Police_Welfare

Police Welfare General Store

Police Welfare General Store- Police_Welfare

Rehabilitation Centre, Gadchiroli Police

Rehabilitation Centre, Gadchiroli Police- Police_Welfare

Police Rest House

Police Rest House- Police_Welfare

Police Gas Agency

 Police Gas Agency- Police_Welfare

Police Subciadiry Canteen

Police Subciadiry Canteen- Police Welfare

Police Welfare Office

Police Welfare Office-Police_Welfare

Gadchiroli District Police has the Police Welfare Branch which conduct the various welfare programs. In that police welfare Gadchiroli & search, Chatgaon has stared the rehabilitation Center for addicted people. Police Welfare also has stared Gymnasium, Subsidiary Canteen, Gas agencies, Daily needs Shops in the Headquarter premises also has Rest House for the Seniors Officer°s. Police Welfare also conduct the Yoga Training session on Police Headquarter ground every morning.


गडचिरोली जिल्यातील पोलीस कल्याण शाखेतर्फे विवीध उपक्रम राबविले जातात. त्यामधे जिल्हा पोलीस दल व सर्च चातगाव यांच्या संयुक्त विदयमाने व्यसनमुक्ती केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस कल्याणकारी उपक्रमाअंर्तगत विवीध वस्तु भांडार, गॅस दुकान,सबसिडअरी कँन्टीन, व्यायामशाळा,ईत्यादी असुन वरीष्ट पोलीस अधिकारी करीता पोलीस रेस्ट हाउसची व्यवस्था आहे तसेच सर्व पोलीस अधिकरी व कर्मचारी प्रकुतीचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी दररोज पोलीस मुख्यालय गडचिरोली येथे योग प्रशिक्षकाव्दारे योगाचे धडे दीले जातात.